07.05.2024

Zapytanie ofertowe

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej zaprasza do składania ofert na realizację Pogłębionego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową

 

 1. Zamawiający:

Nabywca / Odbiorca: Miasto Gorzów Wielkopolski  ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) z uwagi na  art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł .

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych wobec osób stosujących  przemoc domową.

 1. Wymagania, które muszą spełnić Wykonawcy:

Osoby prowadzące oddziaływania psychologiczno-terapeutycznych muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023r. w sprawie programów  korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową (Dz. U. 2023, Nr 50, poz. 1163) tj. :

– ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

– posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie  w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

 – mają udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dowodem na spełnienie powyższych kryteriów są kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń oraz oświadczenie dotyczące realizacji programów z zakresu przemocy w rodzinie według załączonego formularza (zał. nr 1).

 1. Oddziaływaniami psychologiczno-terapeutycznych przewiduje się objąć: 
  do 10 uczestników.
 1. Zakres podstawowych zadań Wykonawcy:
 1. prowadzenie programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych, w tym:
 2. konsultacji indywidualnych z kandydatami a następnie uczestnikami programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych (z każdym uczestnikiem),
 3. zajęć grupowych z uczestnikami programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych  w wymiarze  30 godzin (zegarowych),
 4. prowadzenie dokumentacji z realizacji programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych według opracowanych przez Zamawiającego formatów dokumentów,
 5. sporządzenie sprawozdania z realizacji programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych,
 6. współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych, realizacji i harmonogramu programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych,
 7. wydanie zaświadczeń uczestnikom programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych,
 8. nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 9. zapewnienie pomieszczeń do prowadzenia zajęć,
 10. zapewnienie materiałów piśmienniczych dla uczestników programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych,
 11. zapewnienie niezbędnych materiałów biurowych i sprzętu do prowadzenia Programu
  (np. papier, flipchart, ksero). Ponadto zapewni uczestnikom i trenerom art. żywnościowe – woda, kawa, herbata, ciastka.
 1. Termin realizacji Programu:

W okresie od dnia 01 czerwca  2024 r. do dnia 20 grudnia 2024r.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
 • CV kandydata;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;
 • formularz ofertowy zgodnie z załączonym wzorem;
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione
  z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia;
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą RODO;
 • dokumentacja musi być podpisana przez wykonawcy.
 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami  należy składać w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej ul. Okrzei 39; 66-400 Gorzów Wlkp.  (osobiście lub pocztą) w terminie do dnia 21.05.2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 2024”

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.