Gorzów Wlkp., dnia 22.03.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Umowa zlecenie na opracowanie i realizację w 2023 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218, 956), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawiestandardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz.U.2011.50.259), oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 przyjętym Uchwałą Rady Ministrów Nr 248 z dnia 9 grudnia  2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1259):
1)  Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie oraz
2) Pogłębionego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.    
2. Realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych wobec Sprawców Przemocy w Rodzinie ma na celu: powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy w rodzinie;uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności              za stosowanie przemocy;zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy       w rodzinie;zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów                           w rodzinie bez stosowania przemocy;uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania dalszych działań terapeutycznych.  
3.  Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacjiosób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U.2011.50.259), oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do: osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa  w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych lub pogłębionych oddziaływaniach psychologiczno-terapeutycznych w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym lub pogłębionych oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pogłębionych oddziaływaniach psychologiczno-terapeutycznych w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
4. Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie  od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia, zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia.  
Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne. Specjaliści posiadający kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011.50.259), tj. osoby które: ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze   50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wymiar godzin ukończonych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym również szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, musi jednoznacznie wynikać z zaświadczeń, certyfikatów, innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. W przypadku, gdy zaświadczenie/ certyfikat nie zawiera szczegółowych informacji odnośnie spełnienia warunków uprawniających do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych – osoba  prowadząca zajęcia powinna dostarczyć dodatkowe zaświadczenie z uszczegółowieniem godzin i zrealizowanych zajęć.    
III. Założenia organizacyjne Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia rekrutacji uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego oraz Pogłębionego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie. Rekrutację do programów prowadzi się m.in. w oparciu o:działania informacyjne o programach (rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z programów, ich istocie, miejscu i sposobie realizacji itp. – ogłoszenia na stronach internetowych, broszury, ulotki, kampanie społeczne itp.),współpracę z instytucjami, m.in. zakładami karnymi, aresztami śledczymi, sądami, prokuraturą, Policją, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej (przekazywanie informacji, spotkania, konferencje itp.).Oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  oraz psychologiczno-terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie prowadzi się w miejscach, w których udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie, zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia. Realizatorzy mogą korzystać z lokali wynajmowanych, udostępnianych przez inne podmioty na zasadach porozumień bądź w innym trybie. Liczba godzin programów musi wynikać z konkretnej metody, wg której prowadzone  są oddziaływania, gwarantując realizację zakładanych celów. W programach należy wskazać jednoznacznie, czy są one realizowany w wymiarze godzin zegarowych czy dydaktycznych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie spotkań indywidualnych i sesji grupowych (w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu). Przerwy pomiędzy zajęciami nie mogą być dłuższe niż 2 tygodnie (dopuszcza się wyjątek od tej zasady w sytuacji wystąpienia dni świątecznych/ wolnych od pracy).Liczebność grupy, z którą rozpoczynane są oddziaływania korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne musi gwarantować możliwość efektywnego zrealizowania założeń programu, a także utrzymanie ciągłości prowadzonego programu w sytuacji rezygnacji części uczestników. Zaleca się, aby oddziaływania korekcyjno-edukacyjne rozpoczynane były z grupą liczącą minimum 5 osób.Realizator programów zobowiązany jest określić: łączny czas trwania poszczególnych programów, ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z podziałem na sesje grupowe i indywidualne; harmonogram zajęć, częstotliwość spotkań, bloki tematyczne ze wskazaniem liczby godzin, liczbę uczestników,formy i metody pracy, rodzaj prowadzonej dokumentacji, sposób monitorowania,sposób ewaluacji. IV. Założenia merytoryczne Założenia teoretyczne programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie: programy korekcyjno-edukacyjne mogą mieć różne podstawy teoretyczne, wynikające z diagnozy klientów przewidywanych do objęcia oddziaływaniami i miejsc prowadzenia zajęć; należy określić model, na którym oparty jest program korekcyjno-edukacyjny np. The Duluth Model, TZA itp. oraz wskazać w jakim zakresie – pełny, elementy, modyfikacja. W programach autorskich należy wskazać podstawy teoretyczne. W ramach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego należy opracować: zasady selekcji i naboru uczestników uwzględniające rozpoznanie ich sytuacji rodzinnej, diagnozę ich osobowości i stanu psychicznego, wskazania do udziału  w programie. reguły uczestnictwa w programie w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników, tzw. kontraktu, uwzględniające w szczególności: wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie, formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności na zajęciach, zobowiązanie do zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach, zobowiązanie do powstrzymywania się od zachowań i postaw agresywnych w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi, zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Pogłębiony Program Psychologiczno- Terapeutyczny stanowi uzupełnienie programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie stąd też będzie on realizowany w odniesieniu do tych osób, u których zostanie wykazana przez specjalistów, konieczność realizacji pogłębionych działań psychologicznych i terapeutycznych, a uczestnictwo w programie korekcyjno- edukacyjnym okazało się niewystarczającą formą oddziaływań. Adresatami programu będą osoby, które wyrażą gotowość do osobistej, pogłębionej pracy psychologiczno- terapeutycznej w obszarze zmiany postaw i zachowań w relacjach z bliskimi:podstawą oddziaływań w ramach programu psychologiczno-terapeutycznego jest  praca w obszarze osobistym.Program jest adresowany do osób, które przeszły podstawowy cykl pracy korekcyjno-edukacyjnej w ramach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc lub były objęte innymi oddziaływaniami o podobnym charakterze, ale też dla wszystkich zmotywowanych osób stosujących przemoc, które mają gotowość do osobistej, pogłębionej pracy psychologicznej w obszarze zmiany postaw i wzorców zachowań  w  relacjach z bliskimi. W ramach realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego należy opracować: zasady selekcji i naboru uczestników uwzględniające rozpoznanie ich sytuacji rodzinnej, diagnozę ich osobowości i stanu psychicznego, wskazania do udziału   w programie.reguły uczestnictwa w programie w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników, tzw. kontraktu, uwzględniające w szczególności: wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie,formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności na zajęciach,zobowiązanie do zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania
w trakcie uczestnictwa w zajęciach,zobowiązanie do powstrzymywania się od zachowań i postaw agresywnych
w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi,zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, narkotyków
i innych substancji psychoaktywnych.   Ww. reguły, w odniesieniu do osób, których uczestnictwo związane jest z decyzjami sądu, powinny przewidywać sankcje za uchylanie się od udziału w programie.   Wszystkie działania diagnostyczne prowadzone zarówno w programie korekcyjno- edukacyjnym jaki i psychologiczno- terapeutycznym muszą być udokumentowane. Dokumenty należy opatrzyć datami podpisami osób je sporządzających. Wobec każdego uczestnika programu należy prowadzić działania diagnostyczne – w formie diagnozy wstępnej, wynikiem której jest podpisanie kontraktu  z uczestnikiem, a następnie diagnozy pogłębionej.
Diagnoza wstępna powinna zawierać informacje istotne dla pracy korekcyjno-edukacyjnej lub pogłębionych oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych (wstępne rozpoznanie w ramach spotkań indywidualnych na początku realizacji programu, w celu określenia motywacji uczestnika, uzyskania informacji o jego funkcjonowaniu i sytuacji życiowej, a także o specyfice przemocy, którą stosował itp.). Rekomenduje się uwzględnienie w diagnozie wstępnej następujących zagadnień: okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy i okoliczności zachowań przemocowych; aktualną sytuację rodzinną, zawodową, prawną oraz inne cechy istotne dla pracy korekcyjnej.  
Kontrakt z uczestnikiem programu – dokument sporządzony po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału w programie.  
Diagnoza pogłębiona – dokonywana mniej więcej w połowie programu.   Rekomenduje się uwzględnienie w diagnozie pogłębionej następujących zagadnień: historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą, doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości, szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych. Diagnozę wstępną i pogłębioną przeprowadza i dokumentuje realizator programu w trakcie pracy indywidualnej i grupowej. Zawartość merytoryczna programu powinna oprócz oddziaływań edukacyjnych oraz psychoterapeutycznych obejmować praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych, zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.   Rekomenduje się uwzględnienie w treści programu korekcyjno-edukacyjnego oraz pogłębionego programu psychologiczno-terapeutycznego następujących elementów: – edukacja na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających  i przeciwstawiających się przemocy, stereotypów promujących przemoc, dziedziczenia wzorca przemocy z rodziny pochodzenia, – promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych, – stosowanie procedur behawioralno-poznawczych w celu korygowania postaw  i zachowań związanych z przemocą, – uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli. Dobór treści edukacyjnych powinien uwzględniać założone cele programu, czas jego trwania oraz specyfikę uczestników zajęć.Zawartość merytoryczna programów powinna oprócz oddziaływań edukacyjnych obejmować praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.  Metody pogłębionej pracy psychologicznej w obszarze zmiany postaw i wzorców zachowań  w  relacjach z bliskimi.
V.  Działania ewaluacyjne i monitoring programu. Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie objęte są działaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi.Działania monitorujące i ewaluacyjne prowadzone są przez podmiot, któremu jednostka zleciła realizację w/w programów a wyniki tych działań są wykorzystywane w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem dalszych metod oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych.Ewaluację prowadzi się:przed rozpoczęciem programów – poprzez analizę zawartości merytorycznej programów pod kątem możliwości osiągnięcia celów,w trakcie realizacji programów – poprzez rozmowę, obserwację postaw i zachowań uczestników oraz analizę stopnia adekwatności treści programu do oczekiwań uczestników,po zakończeniu programów – poprzez monitoring zachowań uczestników programów pod kątem osiągnięcia zakładanych celów.Monitoring uczestników będzie miał miejsce w trakcie trwania programu i przez okres do 3 lat po zakończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-terapeutycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Uczestnicy  programów. Za osobę, która przystąpiła do programu uważa się osobę, która – uzna fakt stosowania przez siebie przemocy w rodzinie, – podpisze kontrakt, w którym zaakceptuje reguły uczestnictwa w programie,   – zobowiąże się do zaprzestania stosowania przemocy i poszanowania zasad współżycia społecznego – weźmie udział w spotkaniu indywidualnym i co najmniej jednym spotkaniu grupowym, – w programie psychologiczno- terapeutycznym wyrazi gotowość do osobistej, pogłębionej pracy psychologiczno- terapeutycznej w obszarze zmiany postaw i zachowań w relacjach z bliskimi. Za osobę, która ukończyła program uważa się osobę, która uzna fakt stosowania przez siebie przemocy w rodzinie, podpisze kontrakt, w którym zaakceptuje reguły uczestnictwa w programie, zobowiąże się do zaprzestania stosowania przemocy  i poszanowania zasad współżycia społecznego oraz weźmie udział w minimum 50% godzin zrealizowanych w ramach programu. Zamawiający zaznacza, że wysokość poszczególnych transz przekazywanych Wykonawcy uzależniona będzie od liczby uczestników biorących udział   w poszczególnych grupach oraz od godzin zrealizowanych w przypadku poszczególnych uczestników w ramach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie oraz Pogłębionego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie. W przypadku osób, które przystąpią do Programu korekcyjno-edukacyjnego lub Pogłębionego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie i wezmą udział w 15-49% godzin zrealizowanych w ramach programu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 450,00 zł za daną osobę. W przypadku osób, które ukończą Program korekcyjno-edukacyjny lub Pogłębionego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie i wezmą udział w minimum 50% godzin zrealizowanych w ramach programu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 900,00 zł za daną osobę.
VII.  Dokumentacja z realizacji programu Wszystkie działania podejmowane w ramach realizacji Programu Korekcyjno -Edukacyjnego (…) lub Pogłębionego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie muszą być dokumentowane.Dokumentacja winna obejmować w szczególności:na etapie rekrutacji – orzeczenie sądu lub informacja z Policji lub zespołu interdyscyplinarnego lub od kuratora lub wniosek osoby zainteresowanej udziałem w programie i inne dokumenty istotne z punktu widzenia zakwalifikowania danej osoby do programu lub dyskwalifikacji  (np. informacje dotyczące sytuacji życiowej i funkcjonowania uczestników, w tym: okoliczności przystąpienia do programu, form stosowanej przemocy itp.; potwierdzenie zakwalifikowania do programu wraz z uzasadnieniem, bądź odmowa udziału z podaniem jej przyczyn itp.).w trakcie realizacji zajęć – kontrakt, scenariusze zajęć, indywidualne karty uczestników programu, dokumentacja z ćwiczeń, listy obecności (poświadczone podpisami osób prowadzących zajęcia), dzienniki z prowadzonych zajęć, ankiety, notatki prowadzących zajęcia, dokumentacja z przeprowadzenia diagnozy pogłębionej itp.,podczas działań monitorujących i ewaluacyjnych – ankiety, opinie, notatki, dokumenty potwierdzające monitorowanie sytuacji w rodzinie, kontakt z instytucjami itp.,po zrealizowaniu oddziaływań – zaświadczenia o udziale w zajęciach/ ukończeniu programu, sprawozdania z prowadzonych oddziaływań, inne podsumowania,inne tj.: karty obserwacji,  kwestionariusze ewaluacyjne, prace uczestników, protokoły itp.Realizację programu należy starannie udokumentować w stopniu i zakresie wynikającym z jego struktury oraz zgodnie z wytycznymi. Prowadzona dokumentacja powinna umożliwić dokonanie oceny realizacji zadania. Wszelkie dokumenty (łącznie
z dokumentacją sporządzaną przez uczestników podczas zajęć) winny być opatrzone datą ich sporządzenia oraz podpisami osób prowadzących. Dokumentację przechowuje realizator programu i udostępnia na żądanie zlecającego w celu oceny realizacji zadania. Z analizy dokumentacji sporządza się protokół.
VIII. Sprawozdanie z realizacji programu Sprawozdanie z realizacji programu należy sporządzić w sposób przejrzysty, czytelny, umożliwiający dokonanie oceny i weryfikacji podjętych działań.Sprawozdanie powinno zawierać m.in.:nazwę programu, miejsce i termin realizacji programu, liczbę godzin, terminy zajęć.charakterystykę uczestników programu i przebiegu zajęć (liczba osób, które przystąpiły do programu/ ukończyły program/ przerwały udział w programie, przyczyny przerwania programu, frekwencja (ilość godzin), sposób zgłoszenia do programu, liczba wydanych zaświadczeń o udziale/ ukończeniu programu, liczba spotkań dodatkowych (np. praca indywidualna, konsultacje z partnerem/partnerką).opis działań podejmowanych w trakcie realizacji programu wraz ze wskazaniem stopnia realizacji zakładanych celów.ocenę i wnioski prowadzących program, analizę wyników uzyskanych w toku ewaluacji, a także dokumentację z realizacji programu.Każdorazowo po zakończeniu realizacji programu dla poszczególnej grupy, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu sprawozdania częściowe. Ponadto po zakończeniu realizacji zadania przesyła sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie.
Finansowanie programu w 2023 roku
Zgodnie z założeniami KPPPwR na 2023, wysokość dotacji na realizację zadania przyznawana jest wg następującego kryterium: 1 osoba x 900,00 zł w ramach jednej edycji programu. W roku 2023 zakłada się podjęcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla maksymalnej grupy 61 uczestników, z czego 53 osoby do oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i 8 osób do pogłębionego programu psychologiczno terapeutycznego.Środki finansowe mogą być wydatkowane, w szczególności na: wynagrodzenia specjalistów prowadzących program; wynajem sali szkoleniowej, opłacenie mediów – w przypadku, gdy podmiot prowadzący nie posiada takiej sali, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu, w kwocie nie przekraczającej 10% przyznanej całkowitej dotacji celowej, tj. nie więcej niż 90,00zł na jednego uczestnika programu, zakup artykułów żywnościowych, w kwocie nieprzekraczającej 1% przyznanej całkowitej dotacji celowej, tj. nie więcej niż 9,00 zł na jednego uczestnika programu, zwrot kosztów dojazdu uczestnika programu – tylko w przypadkach uzasadnionych sytuacją socjalno-bytową uczestnika (kwota może być wypłacona wyłącznie po zakończeniu programu). W ramach przyznanej dotacji środki finansowe nie mogą być wydatkowane na: zakup wyposażenia i doposażenia, tworzenie i finansowanie dodatkowych form pomocy, w tym poradnictwa  (np. prawnego).
Termin i sposób realizacji zamówienia:  
1. Termin składania ofert: do 29.03.2023
2. Termin realizacji zlecenia: do 05 grudnia 2023 r.
3. Sposób realizacji: Opracowanie i realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie oraz opracowanie i realizacja Pogłębionego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie.

Kryterium oceny ofert:

1. Cena 80 %
2. Doświadczenie w prowadzeniu podobnych programów 20 %
3. ………………….. %

1) Kryterium 1 – cena – 80%

Kryterium ceny będzie oceniane wg wzoru:              cena najniższa x 100 x 80%                                                                                  cena oferowana

Maksymalna ilość punktów – 80

2) Kryterium 2 – Doświadczenie w prowadzeniu podobnych programów – 20%

1-2 zrealizowane programy – 10 pkt.

3-4 i więcej zrealizowanych programów – 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 20

dodatkowe informacje: 1. Oferty należy składać na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. W ramach procedury zamówienia publicznego wyłoniona zostanie jedna oferta na opracowanie i realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy   w Rodzinie oraz Pogłębionego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie.
Istotne warunki przyszłej umowy:
1. Płatność poszczególnych transz nastąpi w terminie 21 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych rachunków do Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wraz  z potwierdzonym sprawozdaniem częściowym przez upoważnionych pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Rachunek należy wystawić z dopiskiem: „Termin płatności zgodny z zawartą umową”.  
2. Zamawiający zaznacza, że wysokość poszczególnych transz przekazywanych Wykonawcy uzależniona będzie od liczby uczestników biorących udział w poszczególnych grupach oraz od godzin zrealizowanych w przypadku poszczególnych uczestników w ramach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie oraz Pogłębionego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie. W przypadku osób, które przystąpią do Programu korekcyjno-edukacyjnego lub psychologiczno-terapeutycznego i wezmą udział w 15-49% godzin zrealizowanych w ramach programu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 450,00 zł za daną osobę. W przypadku osób, które ukończą Program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutycznego i wezmą udział w minimum 50% godzin zrealizowanych w ramach programu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 900,00 zł za daną osobę.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o nienależytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę.  
4. W razie niezrealizowania zamówienia Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną   w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze swojego wynagrodzenia. W przypadku braku możliwości potrącenia kar z wynagrodzenia, termin zapłaty przez Wykonawcę z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.  

Ofertę prosimy przesłać:

  X pocztą lub osobiście na adres: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy  w rodzinie ul. Okrzei 39, 66-400 Gorzów Wlkp.
    ………………………..
Sporządził:
Mariola Ziółkowska
Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
  data, podpis