Zgodnie z zarządzeniem 02/2018 dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z dnia 26.03.2018r., zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Umowa zlecenie na opracowanie i realizację w 2018 r. Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno -edukacyjne (Dz.U.2011.50.259), oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P.2014. 445).

2. Realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec Sprawców Przemocy w Rodzinie, zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia ma na celu:

 1. Powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 2. Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 3. Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia  przemocy w rodzinie;
 4. Uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 5. Zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 6. Zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 7. Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

3.  Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U.2011.50.259), oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1. Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2. Osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3. Osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

4. Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia, zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia.

II. Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

Specjaliści posiadający kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011.50.259), tj. osoby które:

§  ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne
w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

§  posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze  50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

§  mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wymiar godzin ukończonych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym również szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, musi jednoznacznie wynikać z zaświadczeń, certyfikatów, innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. W przypadku, gdy zaświadczenie/ certyfikat nie zawiera szczegółowych informacji odnośnie spełnienia warunków uprawniających do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych – osoba zainteresowana ich prowadzeniem powinna dostarczyć dodatkowe zaświadczenie z uszczegółowieniem godzin i zrealizowanych zajęć.

III. Założenia organizacyjne

1.    Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia rekrutacji uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie.

2.    Rekrutację do programu prowadzi się m.in. w oparciu o:

§  działania informacyjne o programie (rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z programu, jego istocie, miejscu i sposobie realizacji itp. – ogłoszenia na stronach internetowych, broszury, ulotki, kampanie społeczne itp.),

§  współpracę z instytucjami, m.in. zakładami karnymi, aresztami śledczymi, sądami, prokuraturą, Policją, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej (przekazywanie informacji, spotkania, konferencje itp.).

3.    Oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie prowadzi się w miejscach, w których udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie, zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia.

Realizatorzy mogą korzystać z lokali wynajmowanych, udostępnianych przez inne podmioty na zasadach porozumień bądź w innym trybie.

4.    Liczba godzin programu musi wynikać z konkretnej metody, którą prowadzone  są oddziaływania, gwarantując realizację zakładanych celów. W programie należy wskazać jednoznacznie, czy jest on realizowany w wymiarze godzin zegarowych czy dydaktycznych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie spotkań indywidualnych
i sesji grupowych (w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu). Przerwy pomiędzy zajęciami nie mogą być dłuższe niż 2 tygodnie (dopuszcza się wyjątek od tej zasady w sytuacji wystąpienia dni świątecznych/ wolnych od pracy).

5.    Liczebność grupy, z którą rozpoczynane są oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, musi gwarantować możliwość efektywnego zrealizowania założeń programu, a także utrzymanie ciągłości prowadzonego programu w sytuacji rezygnacji części uczestników. Zaleca się, aby oddziaływania korekcyjno-edukacyjne rozpoczynane były z grupą liczącą minimum 5 osób.

6.    Realizator programu zobowiązany jest określić:

§  łączny czas trwania programu, ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania
z podziałem na sesje grupowe i indywidualne,

§  harmonogram zajęć,

§  częstotliwość spotkań,

§  bloki tematyczne ze wskazaniem liczby godzin,

§  liczbę uczestników,

§  formy i metody pracy,

§  rodzaj prowadzonej dokumentacji,

§  sposób monitorowania,

§  sposób ewaluacji.

IV. Założenia merytoryczne

1.    Założenia teoretyczne programu:

§  programy korekcyjno-edukacyjne mogą mieć różne podstawy teoretyczne, wynikające z diagnozy klientów przewidywanych do objęcia oddziaływaniami i miejsc prowadzenia zajęć;

§  należy określić model, na którym oparty jest program korekcyjno-edukacyjny np. The Duluth Model, TZA itp. oraz wskazać w jakim zakresie – pełny, elementy, modyfikacja. W programach autorskich należy wskazać podstawy teoretyczne.

2.    W ramach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego należy opracować:

§  zasady selekcji i naboru uczestników uwzględniające rozpoznanie ich sytuacji rodzinnej, diagnozę ich osobowości i stanu psychicznego, wskazania do udziału w programie.

§  reguły uczestnictwa w programie w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników, tzw. kontraktu, uwzględniające w szczególności:

 • wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy
  w rodzinie,
 • formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności na zajęciach,
 • zobowiązanie do zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania
  w trakcie uczestnictwa w zajęciach,
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od zachowań i postaw agresywnych
  w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi,
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, narkotyków
  i innych substancji psychoaktywnych.

Ww. reguły, w odniesieniu do osób, których uczestnictwo związane jest z decyzjami sądu, powinny przewidywać sankcje za uchylanie się od udziału w programie.

3.    Działania diagnostyczne:

§  Wobec każdego uczestnika programu należy prowadzić działania diagnostyczne – w formie diagnozy wstępnej, wynikiem której jest podpisanie kontraktu  z uczestnikiem, a następnie diagnozy pogłębionej.

§  Diagnoza wstępna powinna zawierać informacje istotne dla pracy korekcyjno-edukacyjnej (wstępne rozpoznanie w ramach spotkań indywidualnych na początku realizacji programu, w celu określenia motywacji uczestnika, uzyskania informacji o jego funkcjonowaniu i sytuacji życiowej, a także o specyfice przemocy, którą stosował itp.). 

Rekomenduje się uwzględnienie w diagnozie wstępnej następujących zagadnień: okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy i okoliczności zachowań przemocowych; aktualną sytuację rodzinną, zawodową, prawną oraz inne cechy istotne dla pracy korekcyjnej. 

§  Kontrakt z uczestnikiem programu – dokument sporządzony po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału w programie.

§  Diagnoza pogłębiona – dokonywana mniej więcej w połowie programu.

Rekomenduje się uwzględnienie w diagnozie pogłębionej następujących zagadnień: historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą, doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości, szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych.

§  Wszystkie działania diagnostyczne muszą być udokumentowane; dokumenty należy opatrzyć datami i podpisami osób je sporządzających.

4.    Diagnozę wstępną i pogłębioną przeprowadza i dokumentuje realizator programu w trakcie pracy indywidualnej i grupowej.

5.    Rekomenduje się uwzględnienie w treści programu korekcyjno-edukacyjnego następujących elementów:

 • edukacja na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających  i przeciwstawiających się przemocy, stereotypów promujących przemoc, dziedziczenia wzorca przemocy z rodziny pochodzenia,
 • promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych,
 • stosowanie procedur behawioralno-poznawczych w celu korygowania postaw i zachowań związanych z przemocą,
 • uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli.

§  Dobór treści edukacyjnych powinien uwzględniać założone cele programu, czas jego trwania oraz specyfikę uczestników zajęć.

§  Zawartość merytoryczna programu powinna oprócz oddziaływań edukacyjnych obejmować praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.

V.  Działania ewaluacyjne i monitoring programu.

1.    Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie objęte są działaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi.

2.    Działania monitorujące i ewaluacyjne prowadzone są przez podmiot, któremu jednostka zleciła realizację prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, a wyniki tych działań są wykorzystywane w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem dalszych metod oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

3.    Ewaluację prowadzi się:

§  przed rozpoczęciem programu – poprzez analizę zawartości merytorycznej programu pod kątem możliwości osiągnięcia celów,

§  w trakcie realizacji programu – poprzez rozmowę, obserwację postaw i zachowań uczestników oraz analizę stopnia adekwatności treści programu do oczekiwań uczestników,

§  po zakończeniu programu – poprzez monitoring zachowań uczestników programu pod kątem osiągnięcia zakładanych celów.

4.    Monitoring uczestników będzie miał miejsce w trakcie trwania programu i przez okres do 3 lat po zakończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

VI. Uczestnicy  programu

1.    Za osobę, która przystąpiła do programu uważa się osobę, która uzna fakt stosowania przez siebie przemocy w rodzinie, podpisze kontrakt, w którym zaakceptuje reguły uczestnictwa w programie, zobowiąże się do zaprzestania stosowania przemocy i poszanowania zasad współżycia społecznego oraz weźmie udział w spotkaniu indywidualnym i co najmniej jednym spotkaniu grupowym.

2.    Za osobę, która ukończyła program uważa się osobę, która uzna fakt stosowania przez siebie przemocy w rodzinie, podpisze kontrakt, w którym zaakceptuje reguły uczestnictwa w programie, zobowiąże się do zaprzestania stosowania przemocy i poszanowania zasad współżycia społecznego oraz weźmie udział w minimum 50% godzin zrealizowanych w ramach programu.

Zamawiający zaznacza, że wysokość poszczególnych transz przekazywanych Wykonawcy uzależniona będzie od liczby uczestników biorących udział w poszczególnych grupach oraz od godzin zrealizowanych w przypadku poszczególnych uczestników w ramach Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

W przypadku osób, które przystąpią do Programu korekcyjno-edukacyjnego i wezmą udział w 15-49% godzin zrealizowanych w ramach programu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 423,00 zł za daną osobę.

W przypadku osób, które ukończą Program korekcyjno-edukacyjny i wezmą udział  w minimum 50% godzin zrealizowanych w ramach programu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 846,00 zł za daną osobę.

VII.  Dokumentacja z realizacji programu

1.    Wszystkie działania podejmowane w ramach realizacji programu korekcyjno -edukacyjnego muszą być dokumentowane.

2.    Dokumentacja winna obejmować w szczególności:

§  na etapie rekrutacji – orzeczenie sądu lub informacja z Policji lub zespołu interdyscyplinarnego lub od kuratora lub wniosek osoby zainteresowanej udziałem w programie i inne dokumenty istotne z punktu widzenia zakwalifikowania danej osoby do programu lub dyskwalifikacji  (np. informacje dotyczące sytuacji życiowej i funkcjonowania uczestników, w tym: okoliczności przystąpienia do programu, form stosowanej przemocy itp.; potwierdzenie zakwalifikowania do programu wraz z uzasadnieniem, bądź odmowa udziału z podaniem jej przyczyn itp.).

§  w trakcie realizacji zajęć – kontrakt, scenariusze zajęć, indywidualne karty uczestników programu, dokumentacja z ćwiczeń, listy obecności (poświadczone podpisami osób prowadzących zajęcia), dzienniki z prowadzonych zajęć, ankiety, notatki prowadzących zajęcia, dokumentacja z przeprowadzenia diagnozy pogłębionej itp.,

§  podczas działań monitorujących i ewaluacyjnych – ankiety, opinie, notatki, dokumenty potwierdzające monitorowanie sytuacji w rodzinie, kontakt z instytucjami itp.,

§  po zrealizowaniu oddziaływań – zaświadczenia o udziale w zajęciach/ ukończeniu programu, sprawozdania z prowadzonych oddziaływań, inne podsumowania,

§  inne tj.: karty obserwacji,  kwestionariusze ewaluacyjne, prace uczestników, protokoły itp.

3.    Realizację programu należy starannie udokumentować w stopniu i zakresie wynikającym z jego struktury oraz zgodnie z wytycznymi. Prowadzona dokumentacja powinna umożliwić dokonanie oceny realizacji zadania. Wszelkie dokumenty (łącznie
z dokumentacją sporządzaną przez uczestników podczas zajęć) winny być opatrzone datą ich sporządzenia oraz podpisami osób prowadzących. Dokumentację przechowuje realizator programu i udostępnia na żądanie zlecającego w celu oceny realizacji zadania. Z analizy dokumentacji sporządza się protokół.

VIII. Sprawozdanie z realizacji programu

1.    Sprawozdanie z realizacji programu należy sporządzić w sposób przejrzysty, czytelny, umożliwiający dokonanie oceny i weryfikacji podjętych działań.

2.    Sprawozdanie powinno zawierać m.in.:

§   nazwę programu, miejsce i termin realizacji programu, liczbę godzin, terminy zajęć.

§   charakterystykę uczestników programu i przebiegu zajęć (liczba osób, które przystąpiły do programu/ ukończyły program/ przerwały udział w programie, przyczyny przerwania programu, frekwencja (ilość godzin), sposób zgłoszenia do programu, liczba wydanych zaświadczeń o udziale/ ukończeniu programu, liczba spotkań dodatkowych (np. praca indywidualna, konsultacje z partnerem/partnerką).

§   opis działań podejmowanych w trakcie realizacji programu wraz ze wskazaniem stopnia realizacji zakładanych celów.

§   ocenę i wnioski prowadzących program, analizę wyników uzyskanych w toku ewaluacji, a także dokumentację z realizacji programu.

3.    Każdorazowo po zakończeniu realizacji programu dla poszczególnej grupy, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu sprawozdanie częściowe z realizacji Programu korekcyjno-edukacyjnego.

IX.  Finansowanie programu w 2018 roku

1.    Zgodnie z założeniami KPPPwR na lata 2014-2020, wysokość dotacji na realizację zadania przyznawana jest wg następującego kryterium:

1 osoba x 846 zł w ramach jednej edycji programu.

2.  W roku 2018 zakłada się podjęcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla maksymalnej grupy 73 uczestników.

3.  Środki finansowe mogą być wydatkowane, w szczególności na:

§  wynagrodzenia specjalistów prowadzących program;

§  wynajem sali szkoleniowej, opłacenie mediów – w przypadku, gdy podmiot prowadzący nie posiada takiej sali,

§  zakup materiałów biurowych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu,
w kwocie nie przekraczającej 10% przyznanej całkowitej dotacji celowej, tj. nie więcej niż 84,60 zł na jednego uczestnika programu,

§  zakup artykułów żywnościowych, w kwocie nieprzekraczającej 1% przyznanej całkowitej dotacji celowej, tj. nie więcej niż 8,46 zł na jednego uczestnika programu,

§  zwrot kosztów dojazdu uczestnika programu – tylko w przypadkach uzasadnionych sytuacją socjalno-bytową uczestnika (kwota może być wypłacona wyłącznie po zakończeniu programu).

4.    W ramach przyznanej dotacji środki finansowe nie mogą być wydatkowane na:

§  zakup wyposażenia i doposażenia,

§  tworzenie i finansowanie dodatkowych form pomocy, w tym poradnictwa (np. prawnego).

Termin i sposób realizacji zamówienia:

1. Termin składania ofert: do 13 kwietnia 2018r.

2. Termin realizacji zlecenia: kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.

3. Sposób realizacji: Opracowanie i realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.Kryterium oceny ofert:

1. Cena 80 %
2. Doświadczenie w prowadzeniu podobnych programów 20 %
3. ………………….. %

1) Kryterium 1 – cena – 80%

Kryterium ceny będzie oceniane wg wzoru:   

 • cena najniższa x 100 x 80%
 • cena oferowana

Maksymalna ilość punktów – 80

2) Kryterium 2 – Doświadczenie w prowadzeniu podobnych programów – 20%

1-2 zrealizowane programy – 10 pkt.

3-4 i więcej zrealizowanych programów – 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 20


dodatkowe informacje:

1. Oferty należy składać na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. W ramach procedury zamówienia publicznego wyłoniona zostanie jedna oferta na opracowanie i realizację Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.


Istotne warunki przyszłej umowy:

1. Płatność poszczególnych transz nastąpi w terminie 21 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych rachunków do Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wraz z potwierdzonym sprawozdaniem częściowym przez upoważnionych pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Rachunek należy wystawić z dopiskiem: „Termin płatności zgodny z zawartą umową”.

2. Zamawiający zaznacza, że wysokość poszczególnych transz przekazywanych Wykonawcy uzależniona będzie od liczby uczestników biorących udział w poszczególnych grupach oraz od godzin zrealizowanych w przypadku poszczególnych uczestników w ramach Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

W przypadku osób, które przystąpią do Programu korekcyjno-edukacyjnego i wezmą udział w 15-49% godzin zrealizowanych w ramach programu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 423,00 zł za daną osobę.

W przypadku osób, które ukończą Program korekcyjno-edukacyjny i wezmą udział  w minimum 50% godzin zrealizowanych w ramach programu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 846,00 zł za daną osobę.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o nienależytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę.

4. W razie niezrealizowania zamówienia Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną  w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze swojego wynagrodzenia. W przypadku braku możliwości potrącenia kar z wynagrodzenia, termin zapłaty przez Wykonawcę z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.


Ofertę prosimy przesłać pocztą lub osobiście na adres: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy  w rodzinie ul. Okrzei 39, 66-400 Gorzów Wlkp.


Załącznik nr 1: pobierz