Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 • Opis przedmiotu zamówienia:

   

  Umowa zlecenie na opracowanie i realizację w 2017 r. Pogłębionego programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U.2011.50.259), oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P.2014. 445).

         I.       Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne:

  §  ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne
  w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

  §  posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

  §  mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  Wymiar godzin ukończonych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  w tym również szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, musi jednoznacznie wynikać z zaświadczeń/ certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

  II. Założenia organizacyjne i merytoryczne programu.

  1.    Rekrutację do programu prowadzi się m.in. w oparciu o współpracę z instytucjami, m.in. zakładami karnymi, aresztami śledczymi, sądami, prokuraturą, Policją, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej.

  ·         Adresatami oddziaływań będą osoby ,które przeszły podstawowy cykl pracy korekcyjno-edukacyjnej w ramach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc lub były objęte innymi oddziaływaniami o podobnym charakterze, które wyrażą gotowość do osobistej, pogłębionej pracy psychologicznej w obszarze zmiany postaw      i zachowań  w relacjach z bliskimi.

   

  2.    Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne winny być realizowane poza miejscem udzielania pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Określa się:

  §  dozwolone miejsca realizacji oddziaływań:

  –        zakłady karne, ośrodki i poradnie leczenia uzależnień,

  –        powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej – poza godzinami pracy,

  –        inne miejsca wynajęte na ten cel, w których nie udziela się pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy,

  3.    Liczba godzin programu musi wynikać z konkretnej metody, którą prowadzone są oddziaływania, gwarantując realizację zakładanych celów. W programie należy wskazać jednoznacznie, czy jest on realizowany w wymiarze godzin zegarowych czy dydaktycznych.

  ·         Należy określić model, na którym oparty jest  pogłębiony program psychologiczno-terapeutyczny  np. The Duluth Model, TZA itp. oraz wskazać w jakim zakresie – pełny, elementy, modyfikacja . W programach autorskich należy wskazać podstawy teoretyczne.

   

  4.    Liczebność grupy, z którą rozpoczynane są oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne, musi gwarantować możliwość efektywnego zrealizowania założeń programu, a także utrzymanie ciągłości prowadzonego programu w sytuacji rezygnacji części uczestników. Zaleca się, aby oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne rozpoczynane były z grupą liczącą minimum 5 osób.

  5.    Realizator programu zobowiązany jest określić:

  §  harmonogram zajęć,

  §  częstotliwość spotkań,

  §  bloki tematyczne ze wskazaniem liczby godzin,

  §  liczbę uczestników,

  §  formy i metody pracy,

  §  rodzaj prowadzonej dokumentacji,

  §  sposób monitorowania,

  §  sposób ewaluacji.

  III.  Działania ewaluacyjne i monitoring programu

  1.    Ewaluację prowadzi się:

  §  przed rozpoczęciem programu, w trakcie realizacji programu (poprzez rozmowę, obserwację postaw i zachowań uczestników oraz analizę stopnia adekwatności treści programu do oczekiwań uczestników).

  2.    Monitoring poprzez przeprowadzenie ankiet wśród funkcjonariuszy lub pracowników współpracujących instytucji, pod kątem zachowań uczestników i osiągnięcia zakładanych celów.

  Uczestnicy programu wypełniają ankietę ukierunkowaną na uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowych analiz przed rozpoczęciem programu,
  w trakcie jego realizacji oraz po zakończeniu oddziaływań. Ankiety należy opatrzyć datami wypełnienia.

  IV.  Dokumentacja z realizacji programu

  ·         Realizację programu należy starannie udokumentować w stopniu i zakresie wynikającym z jego struktury oraz zgodnie z założeniami. Prowadzona dokumentacja powinna umożliwić dokonanie oceny realizacji zadania. Wszelkie dokumenty (łącznie
  z dokumentacją sporządzaną przez uczestników podczas zajęć) winny być opatrzone datą ich sporządzenia oraz podpisami osób prowadzących. Dokumentację przechowuje realizator programu i udostępnia na żądanie zlecającego w celu oceny realizacji zadania. Z analizy dokumentacji sporządza się protokół.

  V.            Sprawozdanie z realizacji programu

  1.    Sprawozdanie z realizacji programu należy sporządzić w sposób przejrzysty, czytelny, umożliwiający dokonanie oceny i weryfikacji podjętych działań.

  2.    Sprawozdanie powinno zawierać m.in.:

  §   nazwę programu, miejsce i termin realizacji programu, liczbę godzin, terminy zajęć.

  §   charakterystykę uczestników programu i przebiegu zajęć (liczba osób, które przystąpiły do programu/ ukończyły program/ przerwały udział w programie, przyczyny przerwania programu, frekwencja (ilość godzin), sposób zgłoszenia do programu, liczba wydanych zaświadczeń o udziale/ ukończeniu, liczba spotkań dodatkowych (np. praca indywidualna, konsultacje z partnerem/partnerką).

  §   opis działań podejmowanych w trakcie realizacji programu wraz ze wskazaniem stopnia realizacji zakładanych celów.

  §   ocenę i wnioski prowadzących program, analizę wyników uzyskanych w toku ewaluacji, a także dokumentację z realizacji programu.

  VI.          Finansowanie programu w 2017 roku

  1.    Zgodnie z założeniami  na lata 2014-2020, wysokość dotacji na realizację zadania przyznawana jest wg następującego kryterium:

  1 osoba x 846 zł w ramach edycji programu.

  2.  W roku 2017 zakłada się podjęcie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla pilotażowej grupy  10 uczestników.

  3.    Środki finansowe mogą być wydatkowane, w szczególności na:

  §  wynagrodzenia specjalistów prowadzących program, w tym: opracowanie założeń Pogłębionego programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie, rekrutacja uczestników (diagnoza wstępna, pogłębiona, określenie wskazań, zawarcie kontraktów, sprawozdanie z rekrutacji i inne ), zajęcia psychologiczo-terapeutyczne ( prowadzenia dziennika zajęć zawierającego wykaz uczestników, osobę/osoby prowadzące zajęcia, kartę frekwencji na zajęciach, Temat i treści zajęć, listy obecności opatrzone datą i podpisem uczestnika, opis i ewaluację zajęć, sprawozdanie).

  §  wynajem sali szkoleniowej, opłacenie mediów – w przypadku, gdy podmiot prowadzący nie posiada takiej sali,

  §  zakup materiałów biurowych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu,
  w kwocie nie przekraczającej 10% przyznanej całkowitej dotacji celowej, tj. nie więcej niż 84,60 zł na jednego uczestnika programu,

  §  zakup artykułów żywnościowych, w kwocie nieprzekraczającej 1% przyznanej całkowitej dotacji celowej, tj. nie więcej niż 8,46 zł na jednego uczestnika programu,

  §  zwrot kosztów dojazdu uczestnika programu – tylko w przypadkach uzasadnionych sytuacją socjalno-bytową uczestnika (kwota może być wypłacona wyłącznie po zakończeniu programu).

  4.    W ramach przyznanej dotacji środki finansowe nie mogą być wydatkowane na:

  §  zakup wyposażenia i doposażenia,

  §  tworzenie i finansowanie dodatkowych form pomocy, w tym poradnictwa (np. prawnego).

   

   

  Termin i sposób realizacji zamówienia:

   

  1. Termin składania ofert: do 12.10.2017r.

  2. Termin realizacji zlecenia: październik 2017 r. – grudzień 2017 r.

  3. Sposób realizacji: Opracowanie i realizacja Pogłębionego programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.

   

  Kryterium oceny ofert:

  1. Cena 50 %
  2. Kwalifikacje specjalistyczne i doświadczenie w prowadzeniu podobnych programów 50 %
  3. ………………….. %

   

  1) Kryterium 1 – cena – 50%

   

  Kryterium ceny będzie oceniane wg wzoru:              cena najniższa x 100 x 50%
                                                                                    cena oferowana

   

  Maksymalna ilość punktów – 50

   

   

   

  2) Kryterium 2 – Kwalifikacje specjalistyczne i doświadczenie w prowadzeniu podobnych programów– 50%

   

  Maksymalna liczba punktów: 50

   

  dodatkowe informacje:

  W ramach procedury zamówienia publicznego wyłoniona zostanie jedna oferta na opracowanie i realizację Pogłębionego programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.

   

  istotne warunki przyszłej umowy:

   

   

  uwagi:

   

  Ofertę prosimy przesłać:

  x pocztą lub osobiście na adres: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
  ul. Okrzei 39, 66-400 Gorzów Wlkp.
  pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sow.com.pl
  faksem pod nr:

   

   

  ………………………..
  Sporządził: data, podpis