W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia udzielamy bezpłatnej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

  • konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
  • udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego
  • prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
  • opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy
  • przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci, udzielanie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej, konsultacje wychowawcze, pedagogiczne

W zakresie interwencyjnym zapewniamy:

  • schronienie na okres do 3 miesięcy
  • udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia
  • rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy
  • wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej

W zakresie potrzeb bytowych:

  • zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do kuchni, łazienek, pokoju dziennego i świetlicy