Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Gorzów Wielkopolski Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Okrzei 39, o numerze NIP 599-10-60-430, adres e-mail: sekretariat@sow.com.pl
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Waldemar Kaak, adres e-mail: insp.ochrony.danych@wp.pl,
  • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

–  art.6 ust. 1 lit. b RODO – na podstawie zgody

–  art.6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– art., 6 ust.1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,

– art. 6 ust.1  lit. d – ochrona żywotnych interesów osoby,

– art. 6 ust 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

– art. 6. ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa w placówce w celach związanych z udzielanym wsparciem dla ofiar przemocy w rodzinie

  • odbiorcami danych osobowych są podwykonawcy, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora,
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Nadto informujemy, że :

  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  • Podanie przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym udzielenia wsparcia. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością realizacji zadań Administratora i udzielenie wsparcia
  • Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).